Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΠΑΡ. 2, ΠΕΡ. Γ΄ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) για την κατεπείγουσα προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 37.196.29 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι ολοκλήρωσης του διαγωνισμοί με συστημικό αριθμό 212182

Πέμπτη, 28/12/2023

Γάζι,    27 / 12/2023
Αριθμ. Πρωτ.19124

ΠΡΟΣ:
1. ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΕΠΕ
2. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Μ. ΟΕ
3. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

– Έπειτα από την 254/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 37.196.29 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2γ και 32Α του Ν.4412/2016) .
-Την με αρ. 85/2023 ( ΑΔΑ: 65Ξ6ΟΛ0Β-0Η3) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΚΑΠΠΑΜ
– Το πρωτογενές αίτημα: 232REQ013963849
– Την Απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης 3611/14-12-2023 ΑΔΑΜ 23REQ013966030

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ

να υποβάλλετε εγγραφή προσφορά που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής για την προμήθεια της προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 37.196,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή-απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/12/2023

Top