Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Κέντρο Κοινότητας Μαλεβιζίου: Αιτήσεις για το Επίδομα Γέννησης

Τρίτη, 10/03/2020

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα γέννησης ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, από τον αιτών με κωδικούς taxisnetστην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr. Αν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων προκύψει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται πράξη έγκρισης, ενώ όταν οι διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος, τότε οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες των κέντρων κοινότητας.

 (σύμφωνα με ΚΥΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, Αρ.Φύλλου 490, Άρθρο 6, παρ. 2 & 3.)

Οι δημότες που καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2810823904 για ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 15:00 ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού, άσκοπης αναμονής και μετακίνησης.

 Ο ΑΙΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.
 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) φορολογικού έτους 2019 ή του 2018 σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το Ε1 του φορολογικού έτους 2019  μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής του.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
 5. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (για ομογενείς αλλοδαπούς).
 6. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.).
 7. Άδεια διαμονής (για δικαιούχους που είναι πολίτες τρίτου κράτους).
 8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN και δικαιούχο ή συνδικαιούχο την/τον αιτούσα/αιτούντα.

Ανάλογα με την εξέλιξη της αίτησής σας ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για την επίσημη απόδειξη επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται και για τα οποία τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου (σε περίπτωση που η επιμέλεια του τέκνου έχει ρυθμιστεί δικαστικά).
 2. Δικαστική απόφαση ή διαταγή ανάθεσης επιτροπείας (σε περίπτωση που η επιτροπεία του παιδιού έχει ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο).
 3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου (σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου).
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα έχει αποβιώσει).

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ.Βενιζέλου& Αντιγόνης 1, Γάζι

 ΤΗΛ.: 2810 – 823904

Email: kentrokoinotitasmaleviziou@gmail.com

 

Σχετικά αρχεία

Αρχείο Μέγεθος Αρχείου
doc Ενημέρωση για Αιτήσεις Επιδόματος Γέννησης 200 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10/03/2020

Top