Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Βοήθεια στο Σπίτι

Σκοπός του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος  των προγραμμάτων είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Παράλληλα επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι επιφορτισμένες μέσα στην οικογένεια με τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη της εναρμόνισης του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένα άτομα που στελεχώνουν την κάθε μονάδα. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Νοσηλευτές και Βοηθητικό Προσωπικό. Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, της καταγραφής και συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας-επισκέψεων που εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση.

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ωφελούμενους και την οικογένεια
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας
 • Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα
 • Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Διευκόλυνση επικοινωνίας και (όπου απαιτείται) συνοδεία ατόμου σε νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες
 • Διευκόλυνση αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος

Οι υπηρεσίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν έχουν ως στόχο την υποκατάσταση της οικογενειακής φροντίδας (όταν αυτή υφίσταται) αλλά την υποβοήθηση και συμπλήρωσή της.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός των επίσημων αργιών, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του φορέα και συγκεκριμένα από τις 7:30π.μ. έως 15:30μ.μ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιούνται πολυμορφικά οχήματα τύπου HYUNDAI, παραχωρημένα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στους ωφελούμενους Δήμους και τις Κοινότητες. Η χρήση των οχημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

Τα κριτήρια για την επιλογή των ατόμων που εξυπηρετούνται είναι τα εξής:

 1. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα κα το άτομο που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους είναι άνεργη γυναίκα και επιθυμεί να εργαστεί.
 2. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και το άτομο που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους είναι εργαζόμενο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτής της φροντίδας
 3. Η Εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και το άτομο που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.
 4. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που δεν έχουν τη δυνατότητα ή που οι οικονομικοί τους πόροι δεν επαρκούν για να έχουν φροντίδα από πρόσωπα επ’ αμοιβή στο σπίτι τους.
 5. Η εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους εξαιτίας κινητικών προβλημάτων και υπάρχει αδυναμία παροχής βοήθειας από το συγγενικό ή κοινωνικό τους περιβάλλον.
 6. Η Εξασφάλιση αυτοεξυπηρέτησης για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων.

Top