Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.

Σκοπός & Στόχοι

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

Σκοποί του Οργανισμού είναι η οργάνωση δράσεων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και παιδείας όπως π.χ. η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας με την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΚΑΠΠΑΜ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου είναι αρμόδιος για :

  • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας – τρίτης ηλικίας.
  • την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  • την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε.
  • την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.
  • -την συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο) σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με τη λειτουργία δομών όπως: Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων,  Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας – ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, Γηροκομείων, Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρων για ΑΜΕΑ, Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, Τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων
  • την υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων , στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.
  • την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου.
Top